CHUYÊN SƯ PHẠM

Vũ Kim Tuấn - HCB Toán Quốc tế 1978

HCB Olympic Toán Quốc tế 1978

Giáo sư Toán, Đại học West Georgia (Mỹ).