CHUYÊN SƯ PHẠM

Trần Trọng Hùng - HCB Toán Quốc tế 1987

HCB Olympic Toán Quốc tế 1987-88

Phó Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan