QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
(Kèm theo QĐ số…… của Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến học, khuyến tài)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Tên gọi và tư cách pháp lý của Quỹ

  1. Quỹ khuyến học, khuyến tài Trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm (gọi tắt là “Quỹ” ) do Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm (gọi tắt là “trường” hoặc “Chuyên Sư phạm”) ra quyết định thành lập, quản lý và sử dụng.

  2. Quỹ không có tư cách pháp nhân, được sử dụng tài khoản do trường thành lập để thực hiện mọi giao dịch theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam.

 2. Mục đích, ý nghĩa và các đối tượng của Quỹ

  1. Động viên khuyến khích và khen thưởng cho học sinh Chuyên sư phạm có thành tích tốt trong học tập, hoạt động xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đối tượng sau: học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; học sinh có thành tích cao trong các cuộc thi thể thao, nghệ thuật, khoa học hay đạt thành tích tốt trong các kỳ thi tuyển sinh vào đại học trong và ngoài nước; học sinh có những thành tích xuất sắc khác góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của Chuyên Sư phạm trong xã hội. 

  2. Huy động các nguồn lực về tiền của, cơ sở vật chất của các thế hệ học sinh, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động giảng dạy và học tập của giáo viên & học sinh trong trường, nâng cao chất lượng đào tạo học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tại Chuyên Sư phạm. 

  3. Tạo điều kiện để học sinh, giáo viên có môi trường và trang thiết bị phục vụ giảng dạy/ học tập tốt hơn, được trang bị kiến thức khoa học công nghệ mới trong các lĩnh vực trường đào tạo.

  4. Hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

  5. Các hoạt động quảng bá hình ảnh và kết nối trường THPT chuyên Sư Phạm với các tổ chức, trường THPT chuyên quốc tế, trường ĐH quốc tế

  6. Các hoạt động hỗ trợ nhân tài trong các lĩnh vực khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực

  7. Giúp đỡ các thầy cô giáo của trường về hưu có hoàn cảnh khó khăn

 

 1. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

  1. Quỹ hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành của các đơn vị chủ quản là trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm và trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

  2. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự quản, tự trang trải các chi phí cho hoạt động.

  3. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

  4. Việc tham gia quỹ là hoàn toàn tự nguyện, các thành viên tham gia đóng góp cho quỹ đều được ghi nhận vào sổ truyền thống của nhà trường, đăng tải lên trang web để đảm bảo tính minh bạch (trừ trường hợp đóng góp ẩn danh theo nguyện vọng thì không ghi nhận danh tính người đóng góp nhưng vẫn phải ghi nhận rõ nội dung, giá trị khoản đóng góp, thời gian đóng góp …) 

  5. Phát huy quyền chủ động sáng tạo của ban điều hành và quản lý Quỹ; phối hợp chặt chẽ với Hội cựu học sinh, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, để phát huy ảnh hưởng sâu rộng hoạt động của quỹ khuyến học, khuyến tài đến mọi thế hệ học sinh nhằm duy trì và phát triển Quỹ

 

Chương II 

CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ

  1. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, cấp học bổng & hỗ trợ tài chính cho các đối tượng quy định tại Quy chế này

  2. Vận động, tiếp nhận và quản lý nguồn tài chính, tài sản được tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ, theo uỷ quyền (nếu có) của các cựu học sinh, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hợp đồng uỷ quyền/tài trợ 

  3. Tiếp nhận tài chính, tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn cho quỹ. 

  4. Khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và tài sản của Quỹ, đảm bảo phục vụ cho mục đích hoạt động của Quỹ.

    

 2. Quyền hạn, nghĩa vụ của Quỹ

  1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Sư Phạm ký quyết định ban hành và quy định pháp luật liên quan.

  2. Quỹ hoạt động phải chịu sự quản lý của Trường THPT Chuyên Sư Phạm, công khai các khoản thu chi và thực hiện chế độ kế toán, thống kê theo quy định của trường và pháp luật hiện hành.

  3. Được chủ động tiếp xúc, vận động và tổ chức tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính và tài sản của các cựu học sinh trường, của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có phạm vi hoạt động và điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam cho hoạt động của Quỹ.

  4. Được tổ chức các hoạt động gây quỹ thích hợp, theo đúng quy định của pháp luật. Được sử dụng nguồn tài chính của quỹ gửi Ngân hàng, các hình thức đầu tư tài chính nhất định để sinh lợi nhằm bảo tồn và phát triển Quỹ.

  5. Được trực tiếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng tại nhà trường, có trách nhiệm thực hiện đúng theo sự uỷ quyền của các cá nhân, tổ chức tài trợ và tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

  6. Đề nghị các hình thức khen thưởng của Nhà trường đối với cựu học sinh, các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ.

    

 3. Cơ cấu tổ chức của Quỹ

  1. Bộ máy điều hành của Quỹ gồm 2 bộ phận:

   1. Hội đồng quản lý Quỹ

   2. Ban điều hành Quỹ

  2. Hội đồng quản lý Quỹ và Ban điều hành Quỹ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển, tổ chức điều hành mọi hoạt động của Quỹ, được Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Đại học sư phạm ra quyết định thành lập & bổ nhiệm. 

    

 4. Hội đồng Quản lý Quỹ

  1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng: Hội đồng Quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài Chuyên Sư phạm gồm:

 • Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch Hội đồng

 • Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác học sinh & cơ sở vật chất – Phó Chủ tịch Hội đồng

 • Đại diện Đoàn thanh niên Trường – Uỷ viên

 • Đại diện Hội phụ huynh – Uỷ viên

 • 02 Đại diện Hội cựu học sinh – Uỷ viên

 1. Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng

  1. Hoạch định chiến lược phát triển và quyết định những vấn đề lớn mang tính định hướng làm cơ sở cho trong mọi hoạt động của Quỹ. Đề cử các thành viên trong Ban điều hành Quỹ để trình Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định bổ nhiệm. 

  2. Trình Hiệu trưởng nhà trường ban hành Điều lệ Quỹ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; giám sát, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ quỹ; xem xét, thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động, vận động tìm kiếm nguồn tài chính của Quỹ; thông qua kế hoạch, chương trình học bổng, tài trợ, đầu tư của Quỹ; chuẩn y các kế hoạch tài chính, thẩm tra báo cáo quyết toán của Quỹ.

  3. Tư vấn, chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành Quỹ; giới thiệu quảng bá, vận động nhà tài trợ xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài.

 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng: Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Nếu khi biểu quyết có số phiếu bằng nhau thì ý kiến sẽ được quyết định theo bên có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng họp định kỳ 06 tháng một lần, khi cần thiết có thể triệu tập cuộc họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hoặc quá nửa số thành viên Hội đồng đề nghị.

   

 1. Ban điều hành Quỹ 

  1. Cơ cấu tổ chức của Ban điều hành Quỹ:

Thành viên Ban điều hành Quỹ do Hội đồng Quản lý Quỹ đề cử, trình Hiệu trưởng phê duyệt, gồm 01 Trưởng Ban, 01 Phó Ban và một số Ủy viên. 

 1. Chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành:

  1. Trực tiếp điều hành và quản lý mọi hoạt động của Quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản lý Quỹ và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Quỹ

  2. Giúp Hội đồng Quản lý Quỹ thực hiện chương trình, kế hoạch và phương hướng hoạt động của Quỹ; chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu nhập của quỹ; lập các kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán của Quỹ trình Hội đồng Quản lý Quỹ thông qua. 

  3. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình học bổng, tài trợ, đầu tư của Quỹ sau khi được Hội đồng Quản lý Quỹ thông qua, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động gây quỹ và tổ chức hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định; Đề xuất Hội đồng xét khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong đóng góp dựng Quỹ

  4.  Báo cáo định kỳ 6 tháng một lần về hoạt động của Quỹ

 2. Ban điều hành quỹ là đơn vị chuyên trách hoạt động thường xuyên, liên tục. Quyết định của Trưởng ban là cao nhất và là quyết định cuối cùng trong ban Điều hành Quỹ.

 

Chương III

CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CỦA QUỸ

 1. Nguồn thu của Quỹ

  1. Nguồn thu của Quỹ hình thành và phát triển từ các nguồn tài chính hợp pháp sau đây:

   1. Đóng góp tự nguyện từ các cựu học sinh (cá nhân, lớp, khoá)

   2. Đóng góp tự nguyện của các phụ huynh, cựu phụ huynh

   3. Thu từ tài trợ của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật 

   4. Đóng góp tự nguyện từ các đề án/dự án, chương trình khoa học công nghệ do các cán bộ, giáo viên trường… làm chủ nhiệm;

   5. Các khoản thu từ việc đầu tư sinh lời, lãi suất tiền gửi ngân hàng từ nguồn tài chính của Quỹ không giải ngân hết trong năm

   6. Tiếp nhận tài trợ có mục đích, có địa chỉ cụ thể để thực hiện theo uỷ nhiệm của tổ chức, cá nhân tài trợ theo quy định của pháp luật;

   7. Các khoản thu từ việc tổ chức các hoạt động gây quỹ, đầu tư sinh lời từ nguồn tài chính của Quỹ;

   8. Thu từ các khoản thu hợp pháp khác;

  2. Hình thức tiếp nhận tài trợ: Bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

  3. Tiếp nhận nguồn thu Quỹ:

 • Tài khoản của Quỹ do trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm mở tại ngân hàng, chỉ dùng vào mục đích thu chi của Quỹ, được ghi nhận qua sao kê tài khoản & theo dõi của bộ phận kế toán, tuân thủ các quy định tài chính của trường và của Đại học Sư phạm Hà Nội như quy định chi tiết tại mục 11 của Quy chế này.

 • Các cá nhân, tổ chức gửi tiền đóng góp vào Quỹ có thể trực tiếp chuyển vào tài khoản Quỹ (có biên lai nhận tiền của Ngân hàng và xác nhận của Quỹ) 

 • Trường hợp chỉ ủng hộ lãi và bảo toàn vốn: Sau khi tiền được gửi vào tài khoản, Ban Điều hành Quỹ sẽ cấp Giấy biên nhận trong đó ghi rõ số tiền, hình thức đóng góp và điều khoản để rút lại số tiền gốc.

   

 1. Sử dụng Quỹ

Căn cứ vào điều kiện thực tế và nguồn tài chính hiện có, Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính trong từng giai đoạn, từng năm; xây dựng các chương trình học bổng, chương trình hỗ trợ cụ thể thông qua Hội đồng Quản lý Quỹ trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành. Cụ thể:

 1. Chi cho các nội dung tài trợ của Quỹ:

  1. Tài trợ cho các chương trình học bổng, khen thưởng cho học sinh, giáo viên trong trường

  2. Hỗ trợ nhân tài trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sáng tạo, đào tạo nhân lực, cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh, giáo viên Trường

  3. Tài trợ theo uỷ nhiệm của tổ chức, cá nhân và thực hiện các dự án tài trợ có địa chỉ theo quy định của pháp luật. 

 2. Chi cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, các hoạt động gây quỹ

 3. Chi cho hoạt động điều hành, quản lý Quỹ.

   

 1. Quản lý tài chính và công tác kế toán

  1. Quỹ phải tổ chức công tác kế toán – thống kê theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về kế toán, thống kê; mở sổ sách kế toán ghi chép, theo dõi các hoạt động thu, chi của Quỹ

  2. Toàn bộ kinh phí của Quỹ giao cho ban Điều hành Quỹ quản lý. Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm quản lý hiệu quả nguồn tài chính của Quỹ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

  3. Quỹ được hạch toán kế toán tại Bộ phận Tài vụ của trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm; chấp hành các quy định về tài chính – kế toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành.

  4. Quỹ phải mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ và danh sách đối tượng được tài trợ, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh.

  5. Định kỳ 6 tháng Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm tổng kết, báo cáo tài chính với Hội đồng Quản lý quỹ và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của trường. 

  6. Kinh phí của Quỹ khuyến học khuyến tài được gửi vào tài khoản ngân hàng thương mại hưởng lãi suất theo quy định để phát triển quỹ.
    

Chương IV

TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ

 1. Công tác quảng bá, truyền thông

 1. Ban điều hành Quỹ phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của nhà trường tổ chức các hoạt động gây quỹ, tuyên truyền về Quỹ và vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, xây dựng Quỹ.

 2. Phối hợp với Hội Cựu học sinh Chuyên Sư phạm tuyên truyền các thông tin của Quỹ, tổ chức vận động xây dựng Quỹ từ các cựu học sinh ở trong và ngoài nước.

 3. Quỹ khuyến học, khuyến tài được mở cổng thông tin con để đưa tin, bài hoạt động tại Website của trường, được lập tài khoản của Quỹ trên các trang mạng xã hội; được phép đưa tin, bài quảng bá lên báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định pháp luật và quy định của trường để học sinh, cán bộ, giaos viên trong trường cũng như tất cả mọi người trong và ngoài nước biết về hoạt động của Quỹ khuyến học, khuyến tài.

 4. Được công bố, cập nhật thường xuyên danh sách các nhà tài trợ lên website của trường.

 5. Học sinh các thế hệ, các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước có tâm huyết, nhiệt tình, đóng góp vật chất để xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài được ghi nhận trong “Sổ vàng danh dự”, hoặc trao tặng “Chứng chỉ ghi danh/ Bằng danh dự” của Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài.