CHUYÊN SƯ PHẠM

Học bổng

Học bổng khuyến khích học tập


Học bổng khuyến khích học tập dùng để động viên học sinh phấn đấu và có thành tích cao trong học tập, động viên học sinh theo học các đội tuyển và dự tuyển (kể cả học sinh chuyên và học sinh không chuyên) do vậy học bổng được tính như sau: 


  • Học kỳ I lớp 10: Học bổng tính theo điểm thi đầu vào. 
  • Học kỳ II lớp 10: Học bổng tính theo điểm các bài kiểm tra chuyên đề môn chuyên. 
  • Học kỳ I lớp 11 và lớp 12: chỉ những học sinh trong đội dự tuyển, tham gia bồi dưỡng và tham gia thi chọn các đội tuyển HSG QG mới được cấp học bổng. 
  • Học kỳ II lớp 11 và lớp 12: Học bổng chỉ dành cho những học sinh tham gia đội tuyển HSG Quốc gia, khu vực và Quốc tế. 

Học bổng được chia thành 3 mức: 

  • Học bổng thông thường dành cho học sinh khối 10 và dự tuyển bằng học phí của học sinh chuyên: 300.000đ/1 tháng. 
  • Học bổng dành cho học sinh các đội tuyển HSG QG bằng 150% mức học bổng thông thường: 450.000đ/1 tháng. 
  • Học bổng dành cho học sinh tham gia thi Olympic khu vực và Quốc tế bằng 200% mức học bổng thông thường: 600.000đ/1 tháng.  

Trong năm học 2020-2021, nhà trường đã dành ra số tiền 693.900.000 đồng để trao học bổng cho học sinh.

Học bổng không thường xuyên

Từ quỹ tình thương của nhà trường, học bổng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, của quỹ học bổng Hoa phong lan, của quỹ nuôi dưỡng nhân tài, học bổng Odon Vallet và của các cá nhân, các tổ chức xã hội với số tiền hơn 400.000.000 đồng/năm.